Vi værner om dit privatliv, og det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved, hvordan vi håndterer dine persondata.

Vi forpligter os til at respektere og beskytte dine persondata og din personlige integritet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, brancheregler og andre relevante normer. For at du bedre kan forstå, hvordan vi behandler information om dig, henviser vi herunder til vores grundlæggende principper for behandling af persondata. Disse principper udgør den information, du har ret il at få, når vi indsamler dine persondata.

Vi har ret til at opdatere denne informationstekst (privatlivspolitik når som helst). Hvis privatlivspolitikken ændres markant, kan vi informere dig via e-mail.

Når informationsteksten refererer til ordet ”Hövding”, henvises der ikke til selskabet, men rettere til produktet – hjelmen Hövding.

Persondataansvarlig

Hövding Sverige AB (publ) (”Vi”, ”Os”, ”vores”), organisationsnummer 556708-0303, med adressen Bergsgatan 33, 214 22 Malmö, er persondataansvarlig for behandling af dine persondata, når du køber, reklamerer eller er i kontakt med os på anden vis.

Hvordan, hvorfor og hvilke persondata behandler Hövding?

Køb via hovding.se
Vi tilbyder dig mulighed for via vores hjemmeside at købe Hövding(e), tillægsprodukter og tjenester. Ved køb angiver du dit navn, dine kontaktoplysninger, betalingsoplysninger (såsom kreditkortnummer) og leveringsadresse. Det retslige grundlag for behandling af persondata ved køb er enten opfyldelse af købsaftalen eller en legitim interesse. Opfyldelse af aftalen gælder, når du i rollen som forbruger køber en vare, og berettiget interesse for de tilfælde, hvor du repræsenterer en juridisk person.

Når du køber en Hövding, får du tilbud om at tegne en tryghedsforsikring. Tryghedsforsikringen består i) af en eliminering af selvrisikoen i 12 måneder via Solid Försäkring og ii) vores garanti. Ved tegning af tryghedsforsikring kræver forsikringsgiveren (Solid Försäkring) dit personnummer. Dette er for, at forsikringsgiveren sikkert kan identificere dig i forbindelse med fremtidige forsikringsspørgsmål. Solid er selvstændigt persondataansvarlig for behandling af persondata inden for rammerne af hver forsikringssag, kontakt eller besøg derfor Solid Försäkring for yderligere information om, hvordan de behandler dine persondata. Det retslige grundlag for denne behandling er opfyldelse af købsaftale. Konsekvensen af ikke at angive dit personnummer er, at tryghedsforsikringen ikke kan tegnes.

Garanti og reklamation
Når du reklamerer over et produkt, eller når vores garantiforpligtelse aktualiseres, får du mulighed for at angive information om eventuel skade. Oplysninger om skade er ofte oplysninger om sundhed, og oplysninger om sundhed må vi ikke behandle uden dit samtykke. Hvis det bliver aktuelt med behandling, som beror på samtykke, vil du også blive klar over dette, idet du aktivt skal give samtykke til behandling af følsomme persondata.

Øvrige data, såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, serienummer, størrelsen af din Hövding, behandles med henblik på at håndtere reklamations- eller garantisagen. Det retslige grundlag for behandling af persondata i reklamationsøjemed følger af svensk forbrugerlovgivning, og garantisager følger af vores købsbetingelser og dermed købsaftalen mellem dig og os.

Produktudvikling
Visse informationer, du giver i forbindelse med reklamation eller garanti til en ny Hövding kan med vores berettigede interesse anvendes i produktudviklingsøjemed. Bemærk her, at hvis du afleverer følsomme persondata, dvs. oplysninger om eventuel skade efter en ulykke, så skal dataene behandles med dit samtykke. At give samtykke er helt frivilligt, og du vil få besked om en sådan behandling, så snart det bliver aktuelt.

Markedsundersøgelser
Når du har købt og anvender vores Hövding, er din mening vigtig for os. Vi har derfor en berettiget interesse i at kontakte dig i markedsføringsøjemed. Hensigten med vores undersøgelser er at udvikle vores produkter og andre tjenester.

Du har altid mulighed for at vælge, om du vil deltage i vores markedsundersøgelser eller ej. Vi deler aldrig dine oplysninger med nogen, som ikke har noget med vores undersøgelser at gøre.

Direkte markedsføring
Som kunde, dvs. så længe du har en interesse i at være i kontakt med os (fx gennem reklamation, garanti eller andre tjenester), har vi en berettiget interesse i at sende reklame til dig eksempelvis via e-mail. Du har naturligvis mulighed for at meddele os en såkaldt reklamespærre, som forhindrer, at dine data anvendes til direkte markedsføring. Denne berettigede interesse består i et (1) år efter at du ikke længere er kunde, forudsat at du ikke meddeler os en reklamespærre.

Hövding behandler ikke bevidst information fra børn eller mindreårige og udøver ingen markedsføring rettet mod børn eller mindreårige.

Markedsføring
Vi kan komme til at anvende din e-mailadresse med henblik på at markedsføre os og vores produkter til andre potentielle kunder. Dette gøres ved at overføre din e-mailadresse til fx Facebook, som igen tilbyder en tjeneste, hvor din e-mailadresse anvendes til at identificere nye, potentielle kunder gennem annoncering. Bemærk, at vi gennem aftaler har forsikret, at din e-mail ikke anvende til andet end blot dette.

De informationer, som blandt andet gives via det samtykke, som nævnes under Garanti og reklamation, kan også anvendes i markedsføringsøjemed. Vi finder sommetider interesse i at genpublicere hele eller dele af informationen med henblik på at skabe en fortælling, en såkaldt ”god historie”. Vi vil rigtignok benytte os af eventuelle følsomme persondata, hvis ulykken medfører en skade, men vi vil under alle omstændigheder sikre din ret til integritet. Derfor vil vi naturligvis kontakte dig, før vi anvender dit navn eller anden identificerbar information.

Rekruttering
Behandling af dine persondata i forbindelse med rekruttering sker med vores berettigede interesse med henblik på at kunne modtage og behandle ansøgninger og vurdere din egnethed i forhold til den stilling, du søger. Med dit samtykke kan vi også vurdere din egnethed i forhold til fremtidige stillinger, som kan blive ledige.
Persondata i forbindelse med rekruttering indhentes i første omgang fra dig, men kan blive kombineret med oplysninger, der indhentes fra andre kilder, såsom sociale medier med erhvervsmæssigt sigte og/eller dine referencepersoner.
Hvis vi vælger at ansætte dig, vil dine persondata blive behandlet i henhold til vores privatlivspolitik for ansatte.

Hvis vi vælger ikke at ansætte dig, vil dine persondata blive slettet, så snart rekrutteringsprocessen er afsluttet, dog med forbehold for tilfælde, hvor vi har indhentet dit samtykke med henblik på at vurdere din egnethed i forhold til fremtidig ansættelse. Læs mere herunder om, hvordan du tilbagekalder dit samtykke.

Øvrigt
Med vores berettigede interesse behandler vi dine persondata, når du af forskellige årsager kontakter os via mail, telefon eller en af vores kontaktformularer. Informationen lagres i den periode, hvor sagen er aktuel, og slettes derefter.

Deler vi dine persondata?

For at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen deler vi dine persondata med leverandører og andre samarbejdspartnere. Disse er virksomheder, som hjælper os med:
1) Leveringer og bestillinger (logistikvirksomheder),
2) betalingsløsninger (kortindløsende virksomheder, banker og andre betalingstjenesteleverandører), og
3) markedsføring. Vi kan komme til at dele din e-mailadresse med virksomheder, som hjælper os med digital markedsføring (primært Facebook).

Deling af persondata på ovennævnte vis sker helt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Online & Profilering

Som det nævnes under Markedsføring (ovenfor) kan fysiske personer (potentielle kunder) blive genstand for annoncer via sociale medier og andre kanaler. Hvis du bliver genstand for sådanne online-annoncer, betyder det, at du passer til vores profil for potentielle kunder. Med profil menes for eksempel køn, alder eller bopæl. Bemærk, at vi ikke får nogen af dine persondata i forbindelse med online-annoncering. Vi kan altså ikke vide, om du bliver eller har været udsat for online-annoncering. Det er derfor ingen selvfølge, at du omfattes af denne informationstekst, blot fordi du passer med vores profil(er). Men for at sikre vores informationsforpligtelse i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, vil vi ikke holde noget eller nogen udenfor.

Forhandlere og samarbejdspartnere

Som eksisterende eller potentiel forhandler og/eller samarbejdspartner behandler vi persondata for at opretholde eller muliggøre en forretningsrelation. Persondataene afledes til kontaktpersoner og omfatter bl.a. navn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling og leveringsadresse. Ud over dette vil vi kunne behandle de nævnte persondata i udviklingsøjemed, fx at måle kundetilfredshed. Forhandleres og samarbejdspartneres persondata behandles med vores berettigede interesse.

Kriterier for hvor længe vi lagrer dine persondata

Det retslige grundlag for og formålet med behandling af persondata er afgørende for, hvor længe vi lagrer dataene. I mange tilfælde er der lovfæstede krav om (for eksempel bogføringsvirksomheder (1999:1078)) at lagre persondata op til en vis periode (7-8 år bogføringsvirksomheder). Hvis sådanne lovfæstede krav ikke findes, lagrer vi dine persondata, til vi ikke længere har brug for dem.

Lagringsperioden vurderes ofte fra sag til sag, hvor aspekter såsom hvilken type data, hvorfor data er indsamlet, til hvilket formål, og hvor længe du som kunde har en interesse i at vi lagrer dine persondata, er afgørende. Som eksempel kan nævnes, at vi i med henblik på direkte markedsføring lagrer kundens persondata i op til et år, efter at kundeforholdet er ophørt, hvis ikke kunden forinden beder om reklamespærre. Bemærk her, at et kundeforhold ophører, når varen er leveret og når der ikke findes nogen anledning til kontakt mellem os og kunden.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller overvejelser vedrørende lagringsperioden.

Uden for EU/EØS

Inden for rammerne for visse behandlinger i henhold til denne informationstekst kan overførsel til virksomheder uden for EU/EØS forekomme. Størstedelen af dataene og især de data, som på nogen måde kan berøve din frihed og rettigheder forbliver dog i Sverige. Med de modtagere uden for EU/EØS, som vi kan komma til at levere persondata til, har vi sikret, at dine persondata gives den beskyttelse, som kræves af os i overensstemmelse med de retsligt anerkendte dataoverførselsmekanismer for overførsel uden for EU/EØS.

Dine rettigheder

Ret til adgang
Du har altid ret til at få bekræftet, hvilke persondata vi behandler om dig og begære en kopi eller et uddrag af de persondata, som er under behandling. Vær opmærksom på, at hvis vi modtager en begæring om adgang, kan vi være nødt til at bede om flere data for at sikre, at vi udleverer informationerne til den rette person.

Ret til at tilbagekalde samtykke
I de tilfælde, hvor behandler dine persondata på grundlag af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os. Du finder vores kontaktinformationer nederst i denne informationstekst. Vær opmærksom på, at behandling, som allerede er sket på grundlag af samtykke inden du tilbagekalder samtykket, ikke påvirkes af din tilbagekaldelse.

Ret til sletning
Du har mulighed for at begære sletning af persondata, hvis disse ikke længere er nødvendige for formålet eller hvis:

  • du tilbagekalder dit samtykke og der ikke findes nogen anden retslig grund til formålet,
  • du har indvendinger mod vores berettigede interesse, hvor din grund til indvendig vejer tungere, eller hvis
  • persondataene behandles på ulovlig vis.

Vi kan være nødt til at afvise din begæring om sletning, hvis der findes aftaleretlige eller andre retlige forpligtelser, som forhindrer os. Disse forpligtelser er underlagt bogførings- og skattelovgivning, forbrugerbeskyttelseslovgivning eller i tilfælde, hvor der foreligger en aftale mellem parterne, hvori forpligtelser og rettigheder fremdeles er aktuelle.

Ret til begrænset behandling
Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine persondata begrænses, hvis:

  • du bestrider dataenes korrekthed (dog kun på et tidspunkt, som giver os mulighed for at kontrollere dette),
  • hvis behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig at persondataene slettes og i stedet anmoder om en begrænsning af anvendelsen af dataene,
  • du behøver persondataene til at rejse eller forsvare retskravene, selv om vi ikke længere behøver persondataene til formålet med behandlingen, eller
  • hvis du har indvendinger imod behandlingen og vi ikke har udført en kontrol af vores berettigede interesse i at behandle dine persondata vejer tungere end din berettigede grund til, at dine persondata begrænses.

Ret til indsigelse
Du kan også gøre indsigelse mod al behandling af persondata, som bygger på vores eller tredjeparts berettigede interesse. For at en indsigelse skal resultere i afsluttet behandling kræves, at vi ikke kan påvise, at vores berettigede interesse vejer tungere end din interesse.

Direkte markedsføring
Du har altid ret til at sige nej til, at vi anvender dine persondata til direkte markedsføring som fx e-mailforsendelser. Det gør du ved at følge henførende link ved hver e-mailforsendelse.

Ret til dataportabilitet
Hvis behandlingen af dine persondata beror på samtykke eller opfyldelse af aftale, har du ret til at begære, at de data, du har givet til os (om dig selv) bliver overført til dig selv og/eller en anden persondataansvarlig. En forudsætning for dette er, at det er teknisk muligt.

Ret till rettelse
Hövding bestræber sig for, at al den information, vi behandler, er korrekt. Du har ret til at få forkerte data rettet, herunder fx navn og adresse. Hvis en oplysning viser sig at være forkert, sker rettelse uden forsinkelse.

Ret til at klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine persondata, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Vi er underlagt Datainspektionens tilsyn. For yderligere information, se www.datainspektionen.se

Tel: 040-23 68 68
Postadresse: Bergsgatan 33, 214 22 Malmö
E-mailadresse: info@hovding.com

/* */